Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во третиот квартал од 2019 година во тековните трансакции со нерезидентите е остварен суфицит од 184 милиони евра. Споредено со вториот квартал од 2019 година кога тековната сметка забележа дефицит од 40,9 милиони евра, тековната сметка оствари позитивна промена од 224,9 милиони евра. Најзначајни квартални подобрувања се остварени кај секундарниот доход и кај размената на услуги (144,5 и 82 милиона евра, соодветно).

Кај финансиските трансакции со нерезиденти се остварени нето-одливи од 217,2 милиони евра, како резултат на нето-одливите кај валутите и депозитите, портфолио инвестициите и трговските кредити, додека нето-приливи се остварени кај директните инвестиции и кај заемите. Во третиот квартал, девизните резерви бележат зголемување за 174,4 милиони евра. Прочитај повеќе ...


 


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)