Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во четвртиот квартал од 2019 година во тековните трансакции со нерезидентите е остварен дефицит од 286,9 милиони евра. Споредено со третиот квартал, кога беше остварен суфицит, тековната сметка бележи зголемување на нето-одливите, коишто, во најголем дел, се резултат на зголемени нето-одливи од размената на стоки и услуги и намалени нето-приливи од секундарен доход.

Кај финансиските трансакции со нерезиденти остварени се нето-приливи од 254,2 милион евра, како резултат на нето-приливите кај директните инвестиции, трговските кредити и кај заемите, а девизните резерви бележат зголемување за 156,4 милиони евра. Прочитај повеќе ... 


 


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)