Предлог Одлука за методологијата за управување со ликвидносниот ризик

Преземи  

Обрасци 

Коментарите и забелешките на нацрт - одлуката и на нацрт - обрасците, можат да се достават до Народната банка најдоцна до 4 март 2020 година, и тоа во електронска форма на следниве адреси: [email protected] и [email protected]