Меѓународната инвестициска позиција (МИП) ги прикажува состојбите и структурата на надворешните финансиски средства и обврски кон нерезиденти врз основа на финансиски инструменти, на определен датум. 

Нето меѓународната инвестициска позиција се дефинира како разлика помеѓу вкупните меѓународни финансиски средства и обврски. Притоа, негативната нето меѓународна инвестициска позиција значи дека финансиските обврски ги надминуваат финансиските побарувања од нерезидентите.Најнови остварувања:


Негативната нето меѓународна инвестициска позиција, на крајот на март 2020 година, изнесува 6.650 милиони евра, или 60,8% од проектираниот БДП за 2020 година. На квартална основа, негативната МИП бележи зголемување за 257 милиони евра коешто речиси во целост произлегува од зголемените обврски, а во помал обем и од намалувањето на средствата.

Гледано по инструменти, нето-обврските врз основа на должнички инструменти бележат зголемување за 130 милиони евра, додека нето-обврските врз основа на сопственички инструменти се зголемени за 127 милиони евра. Прочитај повеќе...   
 


Архива на меѓународна инвестициска позиција   За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)